Rating ASG

ESG Industry top rated 2023

Els ratings ASG tenen l'objectiu d'avaluar el rendiment d'una empresa partint de criteris ambientals, socials i de governança. Són eines estratègiques que permeten qualificar l'actuació de les empreses en termes de sostenibilitat i oferir, així, una imatge transparent sobre el seu acompliment. 

Les companyies que ofereixin una millor gestió dels factors ASG podran mitigar de forma més eficient els riscos relacionats amb aquests i aprofitar millor les oportunitats que els brindin.

GCO comprèn, prevé i té l'ambició de mitigar els riscos ASG i de gestionar de la millor manera possible les oportunitats que aquests li confereixen.

A 15 de desembre de 2022, la qualificació de risc ASG de GCO, avaluada per l'agència de rating Sustainalytics, és de 15,0 punts. D'aquesta manera, l'agència considera que l'organització té un risc baix d'experimentar impactes financers materials relacionats amb els factors ASG i situa GCO entre les quinze primeres companyies amb millor rating ASG del sector assegurador, en el qual hi ha més de tres-centes entitats.

En reconeixement de l'anterior, GCO ha estat reconegut amb la insígnia "ESG Industry Top Rated" per Sustainalytics.