Accessibilitat

La informació d'"Grup Catalana Occident" ja és accessible a tot tipus de persones, incloses les que pateixen algun tipus de discapacitat.

El portal d'"Grup Catalana Occident" ha estat programat amb les més avançades tècniques i directrius d'accessibilitat internacional, que fan possible la navegació per a tot tipus d'usuaris.

Entre les mesures aconseguides destaquen:

  • Aclariment del destí dels enllaços o hipervincles.
  • Jerarquització dels continguts.
  • Ajudes tècniques a la lectura de taules de dades.
  • Escalat en pantalla dels elements del portal.
  • Degradació correcta del lloc sense full d'estils.
  • Navegació sense Javascript.

Tecnologia aplicada

  • Compliment de les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en el seu nivell mitjà (AA). Pautes de Contingut Accessible al Web 1.0 i 2.0
  • La presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre els Fulls d'Estil en Cascada, Nivell 2 (CSS2).
  • S'ha empleat l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions XHTML1.0 Transitional.

Jerarquització de la informació / Encapçalaments

Les pàgines estan estructurades amb encapçalaments, jerarquitzant els continguts i facilitant-ne la comprensió.

Navegadors que no suporten CSS, Javascript

En cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporta CSS, el marcatge estructural permet la correcta visualització de tots els continguts.

A més, és possible navegar sense necessitat de tenir Javascript activat. El sistema de menús es mostrarà desplegat i els enllaços seran perfectament accessibles.

Taules de dades

Les taules de dades tenen identificadors d'encapçalaments, i altres ajudes tècniques per a la fàcil interpretació de les dades per part dels lectors de pantalla: etiquetatge thead, tbody, th, td, i atributs id per identificar els encapçalaments.