La sostenibilitat impulsada des de l'alta direcció

La sostenibilitat impulsada des de l'alta direcció

GCO integra en l'objectiu estratègic el compromís amb la sostenibilitat, i és l'alta direcció la responsable de definir i impulsar l'estratègia de sostenibilitat.

Al seu torn, aquesta estratègia de sostenibilitat és supervisada a través de tres comitès amb competències en aquesta matèria: Comitè de Sostenibilitat, Comitè d'Auditoria i Comitè de Verificació del Compliment.

Òrgans supervisors de la sostenibilitat al GCO (Grupo Catalana Occidente)

Comitè de Sostenibilitat

Ostenta la funció delegada de decisió i supervisió de l'actuació de GCO en relació amb els temes de sostenibilitat, inclòs el Pla Director de Sostenibilitat i les corresponents actualitzacions periòdiques.

Comitè d'Auditoria

Supervisa els processos comptables i d'elaboració i integritat de la informació financera de GCO i les entitats que el formen, vigila l'aplicació de normes de bon govern, així com supervisa el sistema de control de gestió de riscos i la política de sostenibilitat.

Comitè de Verificació del Compliment

És l'encarregat d'avaluar, assessorar i informar en tot el que és relatiu a la verificació del compliment de les obligacions legals que són aplicables, i les assumides voluntàriament, així com de l'impacte de qualsevol modificació de l'entorn legal i del risc de compliment, incloses aquelles en matèria de sostenibilitat.