La sostenibilitat impulsada des de l'alta direcció

La sostenibilitat impulsada des de l'alta direcció

El nostre compromís amb la sostenibilitat s'estén des del més alt de l'estructura organitzativa, amb l'alta direcció com a responsable d'impulsar l'estratègia de sostenibilitat de GCO, definida pel Consell d'Administració.

A més, tenim una sèrie de comitès específics amb competències en matèria de sostenibilitat: Comitè de Sostenibilitat, Comitè d'Inversió Sostenible, Comitè d'Auditoria i Comitè de Verificació del Compliment

Els nostres òrgans de gestió i supervisió de la sostenibilitat

 

 

Comitè de Sostenibilitat

Ostenta la funció delegada de decisió i supervisió de l'actuació del GCO, en relació amb els temes de sostenibilitat, incloent-hi el Pla Director de Sostenibilitat i les seves corresponents actualitzacions periòdiques. Per fer-ho, està integrat per responsables de les diferents àrees del Grup, que representen els grups d'interès, i es reuneix, com a mínim, dues vegades a l'any.

Comitè d'Inversió Sostenible

Avalua i dona seguiment a l'estratègia d'inversió sostenible del Grup, que s'estableix a la Política d'inversió sostenible, i a l'execució del Pla anual. Els acords que aquest pren són aprovats pel Comitè d'Inversions i informats al Comitè de Sostenibilitat.

Comitè d'Auditoria

Supervisa els riscos financers i no financers, entre els quals s'inclouen els riscos de sostenibilitat, vigilant l'eficàcia dels sistemes de control i gestió d'aquests. Així mateix, controla el compliment de les polítiques del Grup en matèria mediambiental, social i de govern corporatiu, i també dels codis interns de conducta.

Comitè de Verificació del Compliment

És l'encarregat d'avaluar, assessorar i informar pel que fa a la verificació del compliment de les obligacions legals que són aplicables en matèria de sostenibilitat, i les que s'assumeixen voluntàriament, i també de l'impacte de qualsevol modificació de l'entorn legal i del risc de compliment.