Valors

La nostra manera de mirar al futur

En els nostres més de cent cinquanta anys d'història, a GCO hem après a superar dificultats, afrontar reptes, aprofitar oportunitats, relacionar-nos i prendre decisions d'una forma determinada i aquesta és, en definitiva, la nostra cultura: el resultat de la nostra experiència, però -sobretot- la forma en què mirem al futur.

Moltes mans sobreposades representen les persones com a valor

Persones

Creiem i confiem en les persones. Per això som capaços de crear equip i delegar en aquest, evitant convertir-nos en "indispensables".

En la comunicació. Generem credibilitat en els altres a través d'una comunicació clara, directa i transparent.

A l'hora de participar i col·laborar. Participem, compartim i celebrem amb els nostres companys i amb els altres els èxits aconseguits.

Coneixem i considerem la singularitat dels altres i ens posem al seu lloc.

Respectem els espais i els temps dels altres i no hi interferim sense prèviament sol·licitar-ho.

Prestem atenció. Destaquem per la qualitat i agilitat de la nostra atenció directa, escoltant i responent de forma activa i positiva.

Complim amb els compromisos establerts.

Ens mostrem sempre accessibles i disponibles, fins i tot ens oferim a prestar el nostre suport i la nostra cooperació quan cal.

Mans estrenyent-se manifesten un compromís

Compromís

Assumim la responsabilitat del que fem i prenem decisions, encara que de vegades ens equivoquem.

Estem alineats. Establim objectius i elaborem plans d'acció de forma coherent i alineada amb els de l'entitat i GCO, adaptant-nos a les prioritats i estratègia marcades.

Ens ocupem de conèixer i donar a conèixer l'entitat i GCO, la seva cultura, idiosincràsia, visió, principis, raons, etc., i declarem el nostre alineament amb ells.

Ens fem responsables. Afrontem i ens fem càrrec de les situacions difícils, donem la cara davant els problemes, les reclamacions, etc.

Cooperem defensant l'interès de tots, de l'entitat i de GCO.

Ens preocupem d'aportar valor al que fem, i no ens conformem a complir amb el que està establert.

Valors Grup Catalana Occident Austeritat

Austeritat

Aconseguim més amb menys perquè som eficients. Vetllem per la simplicitat perquè ens permet avançar de forma més àgil.

Controlem i considerem els costos per equilibrar-los amb els beneficis, i optimitzem, en la mesura del possible, els recursos amb el lema ni més ni menys del que és necessari.

Gestionem amb eficiència, assegurem la planificació prèvia, organitzem els recursos adequats i creem processos per a la seva execució, seguiment i control.

Simplifiquem les coses. Evitem l'ostentació i el malbaratament, i ajustem els recursos a les necessitats i els objectius plantejats.

Optem per les solucions més simples, evitem el que és innecessari i equilibrem costos i beneficis.

Documentem, simplifiquem i clarifiquem els processos, procediments i responsabilitats, així aconseguim incrementar-ne l'eficàcia.

Ulleres simbolitzen la visió a llarg

Visió a llarg termini

Prenem decisions pensant en el futur i en els nostres successors, sabent que estem de passada. Gràcies al fet que en el passat vam actuar així, avui som on som.

Mirem lluny. 

Analitzem i coneixem el context i l'activitat, i anticipem i preveiem els canvis i l'evolució esperables.

Prenem decisions assumint riscos raonables, degudament justificats i controlats, amb expectatives d'impacte positiu a mitjà i llarg termini.

Cerquem i indaguem informació útil, per qualsevol via, canal o font, i l'analitzem i la considerem abans de decidir-nos.

Som oberts i flexibles. Mantenim la ment oberta davant nous escenaris i contextos, i reformulem les nostres posicions i els nostres criteris davant les evidències.

Prestem atenció per identificar les oportunitats i reaccionar amb agilitat davant seu.

Treballem amb intensitat i perseverança per superar les dificultats, i mostrem resiliència i no escatimem esforços ni caiem en el desànim.

Dibuix d'una lupa com a valor d'autocrítica

Autocrítica

Som conscients que sempre podem fer-ho millor i això és la base del nostre progrés com a organització. Celebrem la consecució dels nostres objectius i tot seguit ens en fixem de nous.

Ens analitzem. Revisem i revisem permanentment la nostra activitat i els nostres resultats, per detectar possibles errors i ineficiències i corregir-los a temps.

Analitzem les nostres accions, decisions i reaccions, de manera conscient, sistemàtica i pràctica, n'extraiem conclusions i ens marquem objectius de canvi o millora.

Som íntegres. Informem amb professionalitat i rigor, i procurem aportar una visió asèptica, objectiva i imparcial dels temes, especialment sobre les nostres pròpies responsabilitats.

Valorem i agraïm la crítica, com a oportunitat d'aprenentatge i desenvolupament.

Evitem excuses, justificacions, projectar o desviar responsabilitats, i ens centrem en els fets i problemes de la forma més objectiva i aplicada possible.

Il·lustració d'una bombeta simbolitza la innovació

Innovació

Pensem de forma diferent d'altres, com a fórmula efectiva per aconseguir els ambiciosos reptes que ens fixem.

Millorem. Qüestionem el que està establert, no ens conformem amb els resultats estàndards i busquem alternatives de millora o evolució.

Participem i cooperem fomentant un ambient participatiu, i aportem suggeriments de millora.

No escatimem esforços i procurem sortir de la zona de confort, per tal d'abordar nous reptes amb la intenció de la millora i el desenvolupament permanents.

Canviem. Influïm, expliquem, participem i generem compromís en les persones durant els processos de canvi, i aglutinem esforços i transmetem positivisme i reptes a la resta de l'equip.

Identifiquem oportunitats, i assumim els canvis necessaris amb receptivitat, positivisme i proactivitat.