Ètica i transparència

Verificació del Compliment

Funció de verificació del compliment

Funció de verificació del compliment

GCO disposa de la funció clau de verificació del compliment, que forma part del sistema integral de control intern i del de governança de GCO i que s'emmarca en la segona línia de defensa, en coordinació amb la resta de funcions fonamentals i amb el suport del conjunt de l'organització. Aquesta funció s'encarrega d'assessorar els òrgans d'administració de les entitats de GCO sobre el compliment de les disposicions legals, reglamentàries i administratives que els afectin, així com sobre el compliment de la normativa interna, l'avaluació de les possibles repercussions de qualsevol modificació de l'entorn legal i la determinació i avaluació del risc de compliment.

Comitè de Verificació del Compliment

Comitè de Verificació del Compliment

D'acord amb els principis recollits en el seu Codi ètic, GCO està fermament compromès amb el fidel compliment de la normativa aplicable a la seva activitat. Per vetllar per la seva execució, GCO disposa d'un Comitè de Verificació del Compliment, que coordina, supervisa i estableix uns criteris comuns per a totes les entitats de GCO en relació amb l'aplicació de la normativa que els afecta, per proporcionar, així, la màxima seguretat possible en la gestió del risc de compliment en les activitats desenvolupades per l'organització, tenint en compte els millors estàndards internacionals en matèria de compliment normatiu i les directrius de les autoritats de control tant nacionals com europees.

Prevenció del blanqueig de capitals

Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Com a part integral de la funció, GCO disposa d'un marc de govern corporatiu sobre la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme amb la finalitat de fomentar la transparència i contribuir a la confiança dels grups d'interès, per tal de fer possible que aquests es puguin relacionar amb GCO sense temor que un ús indegut del sistema financer o d'altres sectors de l'activitat econòmica plantegi un risc de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme. Així mateix, GCO ha nomenat un representant únic de les entitats obligades per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme davant el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).

Protecció de dades personals i la seguretat de la informació

Protecció de les dades personals i de la seguretat de la informació

També com a part integral de la funció, i amb la mateixa finalitat de fomentar la transparència i contribuir al manteniment de la confiança dels seus grups d'interès, GCO s'ha dotat d'un marc de govern corporatiu sobre la protecció de dades personals i la seguretat de la informació, amb la vocació de preservar la confidencialitat i la privacitat de les dades personals i la informació, així com d'un entorn de gestió segur dels sistemes i els serveis de tractament que la suporten. Així mateix, ha designat un delegat de protecció de dades perquè vetlli pel compliment de la normativa de protecció de dades personals aplicable. Tant el delegat de protecció de dades com el director de verificació del compliment disposen de la Certificació de delegat de protecció de dades segons l'esquema promogut per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Logos AEPD