Bon govern

Verificació del Compliment

Funció de verificació del compliment

Funció de verificació del compliment

Com a part del sistema integral de control intern i de governança, al GCO disposem de la funció clau de verificació del compliment, emmarcada en la segona línia de defensa. Aquesta funció s'encarrega d'assessorar els òrgans d'administració de les entitats del GCO sobre el compliment de les disposicions legals, reglamentàries i administratives que els afectin, com també sobre el compliment de la normativa interna, l'avaluació de les possibles repercussions de qualsevol modificació de l'entorn legal, i la determinació i l'avaluació del risc de compliment.

Comitè de Verificació del Compliment

Comitè de Verificació del Compliment

D'acord amb els principis que es recullen al nostre Codi ètic, al GCO estem fermament compromesos amb el compliment fidel de la normativa aplicable a la nostra activitat. Per vetllar per la seva execució, disposem d'un Comitè de Verificació del Compliment, que coordina, supervisa i estableix uns criteris comuns per a totes les nostres entitats amb relació a l'aplicació de la normativa que els afecta. D'aquesta manera, es proporciona la màxima seguretat possible en la gestió del risc de compliment en les activitats que desenvolupem i es tenen en compte els millors estàndards internacionals en matèria de compliment normatiu i les directrius de les autoritats de control, tant nacionals com europees.

Prevenció del blanqueig de capitals

Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Amb la finalitat de fomentar la transparència i contribuir a la confiança dels nostres grups d'interès, disposem d'un Marc de govern corporatiu sobre la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que totes les nostres companyies han d'aplicar durant l'exercici de les seves activitats, els seus negocis i les seves relacions.
Aquest marc possibilita que els nostres grups d'interès es puguin relacionar amb nosaltres sense por que un ús indegut del sistema financer o altres sectors de l'activitat econòmica plantegi un risc de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme. Així mateix, disposem d'un representant designat davant el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) que vetlla pel compliment de la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Protecció de dades personals i la seguretat de la informació

Protecció de les dades personals i de la seguretat de la informació

També com a part integral de la funció i amb la mateixa finalitat de fomentar la transparència i contribuir al manteniment de la confiança dels nostres grups d'interès, disposem d'un Marc de govern corporatiu sobre la protecció de dades personals i la seguretat de la informació. La seva finalitat és garantir la confidencialitat i privacitat de les dades personals i de la informació, i preservar un entorn de gestió segur dels sistemes i serveis de tractament que els suporten. 
Així mateix, el delegat de Protecció de Dades i el director de Verificació del Compliment del Grup tenen la certificació de delegat de protecció de dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), la qual cosa garanteix que reuneixen la qualificació professional i els coneixements requerits per exercir aquestes funcions.