Assumptes materials

Materialitat

El mes de juny de 2020 es va fer una anàlisi de materialitat per tal d'actualitzar els assumptes definits tres anys abans. El resultat va ser aprovat pel Comitè de Sostenibilitat, vinculat al Consell d'Administració i al Comitè de Direcció a través de la figura de la seva presidència, que ostenta la Direcció General adjunta a president. El nombre d'assumptes materials s'ha incrementat amb la incorporació de temes crítics relacionats amb les finances sostenibles o el canvi climàtic.

Experiència de client

Client en el centre de l'estratègia. Procediments per oferir un servei excel·lent i homogeni al client en els diversos canals. Procediments perquè els clients puguin fer arribar les seves queixes, comentaris i reclamacions.

Protecció de dades. Ciberseguretat

Mecanismes per protegir les dades i els recursos dels clients en un negoci amb un ús creixent de la tecnologia en els processos de contractació en què es fan servir dades a gran escala.

Innovació

Innovació en productes, serveis i en sistemes de gestió, desenvolupament de la transformació digital i d'una cultura interna d'innovació.

Govern corporatiu

Bones pràctiques de govern, com ara la presència de consellers independents i l'existència de polítiques de nomenament i d'avaluació i el seguiment de les recomanacions del codi de bon govern de les societats cotitzades de la CNMV.

Ètica, integritat i transparència

Compromís a través del codi de conducta, la lluita contra la corrupció, el suborn i el frau. Rendició de comptes en matèria financera i no financera, comunicació corporativa.

Gestió de riscos ASG

Gestió de riscos mediambientals, socials i de govern corporatiu que poden influir en el compliment de les obligacions financeres i afectar la solidesa creditícia. Verificació del compliment normatiu, incloent-hi la rendició de comptes. GCO és membre de la Iniciativa Financera de el programa ambiental de les Nacions Unides (UNEP-FI) i signatari dels Principis per a la sostenibilitat de l'assegurança (PSI).

Inversió i productes responsables

Els assumptes relacionats amb finances sostenibles es posicionen com a crítics en la nova materialitat de GCO, que actuarà com a canalitzador de recursos cap a una economia baixa en carboni a través de les seves inversions i la seva cartera de productes i serveis. El Grup ha signat els Principis per a la inversió responsable UNPRI.

Canvi climàtic i gestió ambiental

L'impacte de l'activitat de GCO, encara que operi en un sector poc intensiu, és gestionat i mesurat com a part de la seva responsabilitat. L'estratègia relativa al canvi climàtic té en compte els riscos i les oportunitats per al negoci.

Atracció, desenvolupament i retenció del talent

Pla de formació i desenvolupament professional. Processos d'avaluació de l'acompliment. Motivació als empleats perquè apliquin les seves capacitats en el desenvolupament de serveis o productes innovadors.

Ocupació de qualitat

Estabilitat en l'ocupació. Mesures per garantir la diversitat, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació en l'organització.

Seguretat i salut

Evolució des d'un model de gestió parcial de la salut a un concepte de salut integral, que inclou el benestar físic, mental i social. Suport a la investigació en matèria de salut.

Gestió dels proveïdors de servei

Aplicació de principis de sostenibilitat en la relació amb els col·laboradors i els proveïdors. Especial atenció al col·lectiu de mediadors i altres proveïdors de serveis com ara tallers, reparadors, xarxa mèdica i legal per la seva importància en el model de negoci i en la cadena de valor.

Compromís amb la societat

Estratègia relativa a l'acció social, incloent-hi donacions, inversions en la comunitat, suport a universitats i altres institucions, voluntariat corporatiu.

Desenvolupament de comunitats locals

Impacte social positiu a través de la contractació de proveïdors locals, suport a la formació i inclusió laboral de col·lectius en risc de vulnerabilitat. Informació pública sobre la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Drets humans

L'estricta observació i el seguiment dels drets humans més enllà del compliment de la llei passa a ser un assumpte material. De manera formal, aquest compromís es recull en el codi ètic i en l'adhesió al Pacte Mundial.

Dimensió social i mediambiental del Grup Catalana Occident

Dimensió social i mediambiental

Els assumptes materials de GCO són els temes econòmics, ambientals i socials que es consideren significatius per a la seva sostenibilitat. Aquests assumptes influeixen en la presa de decisions dels grups d'interès i constitueixen la base sobre la qual s'ha definit el Pla de Responsabilitat Corporativa, les iniciatives del qual s'agrupen en tres eixos fonamentals: confiança, excel·lència en el servei i impacte positiu.

Fundació Jesús Serra Banner
Fundació Jesús Serra

La Fundació Jesús Serra té com a finalitat donar suport a iniciatives en els àmbits de la investigació, l'empresa i la docència, l'acció social, l'esport i la promoció de les arts.