Finances sostenibles

Inversió sostenible

Inversió responsable

Com a signant dels Principis d'Inversió Responsable (PRI) de les Nacions Unides, GCO s'ha unit al compromís d'aconseguir un sistema financer global i sostenible mitjançant la incorporació de factors ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) en les seves decisions d'inversió i en l'exercici actiu de la propietat.

A través de la política d'inversió sostenible, GCO estableix els principis i criteris ASG que es tindran en compte en les seves inversions financeres. Aquesta política és complementària a la Política d'inversió de GCO, que parteix d'un principi de prudència en les seves actuacions i que té com a principal objectiu assegurar els compromisos assumits amb els clients al llarg del temps, amb una diversificació adequada de les carteres.

L'aplicació pràctica dels principis que recull la política d'inversió sostenible es materialitza a través del Pla anual d'inversió sostenible.

Estratègia d'inversió sostenible

GCO ha establert els principis d'actuació següents per avançar en la incorporació de les qüestions ASG als processos d'anàlisi i de presa de decisions pel que fa a la gestió d'inversions.

Principis d'exclusió:

 

Screening negatiu en funció de l'activitat sectorial

S'exclou, totalment o parcialment, la inversió en companyies que desenvolupen part de la seva activitat en certs sectors econòmics:

- Entreteniment adult
- Contractació militar
- Armes controvertides
- Armament lleuger
- Extracció o generació d'energia procedent del carbó tèrmic
- Exploració de petroli i/o gas a les regions de l'Àrtic en alta mar
- Extracció d'energia d'esquist.

Screening normatiu

S'exclou la inversió en companyies amb un acompliment considerat controvertit i, en especial, que pugui afectar negativament les seves operacions, el medi ambient o la societat en general.

Screening positiu

S'exclou la inversió en aquelles companyies amb una gestió pitjor dels riscos ASG mesurat a través d'una qualificació de risc atorgada a les companyies per un proveïdor extern. S'aplica una metodologia de selecció d'inversions ”Best in Class” tenint en compte el Rating de Risc ASG mesurat en una escala oberta on el nivell 0 suposa un risc negligible i a partir del nivell 40 es considera un risc sever.

Principis d'integració:

 

Inversions de temàtica sostenible

S'incrementa la inversió en els projectes encaminats a la transició cap a una economia baixa en carboni, més eficient en l'ús dels recursos i més sostenible.

Inversions d'impacte

S'incrementa la inversió en els projectes encaminats a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).