Finances sostenibles

Negoci sostenible

Gestió de riscos ASG

Gestió de riscos ASG

GCO compta amb una Direcció específica (Gestió de Control de Riscos) que és la responsable d'identificar, quantificar, gestionar i mitigar els riscos principals als quals GCO i les companyies que el formen estan exposats, inclosos els riscos ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG).

Els riscos ASG s'identifiquen al mapa de riscos de GCO i, a partir d'aquí, s'analitza la seva probabilitat d'ocurrència i els efectes negatius potencials que podrien provocar en cas que s'esdevinguin, i es posen en marxa mecanismes de mitigació per poder-los prevenir i gestionar adequadament en cas que es desencadenin.

Factors socials i mediambientals

Factors ASG en la selecció i gestió de proveïdors i col·laboradors

GCO inclou entre els seus criteris de selecció de proveïdors la pràctica socialment responsable en els àmbits econòmic, social i ambiental per part d'aquests. Amb això, s'insta tots els proveïdors que col·laboren amb el GCO a tenir una conducta responsable en la seva activitat i en l'acompliment del servei que presten a les companyies de GCO.

Amb relació als col·laboradors, abans de rebre cap encàrrec, tots ells s'han d'adherir al Codi ètic de GCO, el qual recull, entre d'altres, el principi de sostenibilitat, que es converteix en un requisit indispensable en la incorporació de nous col·laboradors per part de les companyies de GCO.

Al seu torn, la xarxa de professionals involucrats en sinistres i peritatge, avança en la implementació de processos de reparació més sostenibles, basats ​​en criteris ambientals i socials.

Sostenibilitat en els productes

Sostenibilitat en els productes

El creixement sostenible satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures d'atendre les seves, garantint l'equilibri entre el creixement econòmic, el benestar social i el medi ambient. Els canvis en els patrons de consum, les noves fonts d'energia i la transformació digital són essencials per afavorir un creixement sostenible.

Des del febrer del 2023, els productes de fons d'inversió que componen la cartera de GCO incorporen de manera explícita consideracions mediambientals o socials en la seva gestió, d'acord amb l'article 8 del Reglament de Divulgació (SFDR).

Així mateix, GCO continua treballant en el desenvolupament de solucions innovadores i sostenibles, sensibles als canvis en els patrons de consum, i que afavoreixen la implementació de noves tecnologies i fonts d'energia, i així contribueix a fomentar el creixement sostenible.