Negoci sostenible

Sostenibilitat en els productes

Gestió de riscos ASG

Integració dels factors ASG a la subscripció

Al GCO, tenim el compromís de ser neutres en carboni a la nostra cartera de subscripció d'assegurances el 2050. Per fer-ho, al nostre Pla Director de Sostenibilitat 2024-2026, ens hem fixat l'objectiu d'incorporar criteris de sostenibilitat a la nostra política de subscripció.

Així mateix, creiem que el fet de mantenir un diàleg continu amb els clients és clau per crear un futur sostenible. Per això, en el Grup hem reforçat el vincle amb els nostres clients per mitjà de la sensibilització i la conscienciació mediambiental. A més, els donem suport en la seva pròpia transició, els ajudem a comprendre com els factors i temes ASG es poden traduir en riscos i quines pràctiques sostenibles poden dur a terme per reduir el seu impacte ambiental.

Sostenibilitat en els productes

Productes sostenibles

Part del nostre compromís amb la sostenibilitat consisteix a oferir solucions que ajudin a abordar els nous desafiaments mediambientals i socials per crear un món més resilient. Apostem per solucions innovadores que redueixin les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per avançar envers una transició justa cap a una economia baixa en carboni. A més, per mitjà de la inclusió financera, ens esforcem per construir una societat més inclusiva i igualitària, que garanteixi la protecció, davant certs riscos, dels grups en situació de vulnerabilitat. 

El nostre compromís integral amb la sostenibilitat no només es reflecteix per mitjà dels nostres productes d'assegurances, sinó també a través de la nostra oferta d'inversió. El 100 % dels nostres productes de fons d'inversió, productes unit linked i fons de pensions/EPSV estan classificats com a productes Article 8 del Reglament de Divulgació (SFDR) per incorporar, de manera explícita, consideracions mediambientals i/o socials en la seva gestió.

Així mateix, des del negoci funerari oferim alternatives que promoguin la conservació de recursos naturals i la preservació d'ecosistemes, com ara fèretres sostenibles i els sudaris oxobiodegradables. A més, promovem la inclusió financera oferint suport a les famílies sense recursos, perquè puguin accedir a un servei funerari gratuïtament o de manera subvencionada.

Factors socials i mediambientals

Gestió sostenible del servei

La gestió sostenible de sinistres és una prioritat per a nosaltres i ho reflectim amb la creació de noves pràctiques sostenibles durant la reparació de sinistres dels nostres clients. Aquesta estratègia pretén, no només optimitzar l'eficiència operativa, sinó també contribuir positivament al medi ambient i a la societat. 

A més, el nostre servei de reparació de vehicles, que oferim per mitjà de la xarxa de tallers Autopresto, s'ha convertit en el primer a rebre la certificació "Xarxa de Tallers Sostenible CZ", un segell que garanteix el desenvolupament de la nostra activitat segons uns criteris de sostenibilitat i d'atenció mediambiental.

També reconeixem la importància d'una gestió sostenible en els serveis funeraris, en els quals procurem disposar d'instal·lacions i serveis que reflecteixin el nostre compromís amb la sostenibilitat, incloent-hi l'ús de materials sostenibles i l'ús d'opcions d'una flota de vehicles més ecològica.

Finalment, tenim una xarxa de professionals especialitzats alineada amb els nostres valors mediambientals i socials. Col·laborem de manera estreta amb els nostres professionals per avançar cap a una cadena de subministrament responsable per transformar les nostres relacions amb proveïdors en associacions estratègiques centrades en la sostenibilitat.