Estratègia de sostenibilitat

Compromís amb la sostenibilitat

Compromís amb la sostenibilitat

We are committed to the best sustainability practices and to contributing to social and economic development, respecting human rights and the environment. We also set for ourselves, as a permanent aspiration, the task of reconciling our own goals with the legitimate interests of the stakeholders we interact with or that we impact through our activity.

This commitment is materialised through the sustainability policy and the Sustainability Master Plan.

Política de sostenibilitat

La política de sostenibilitat estableix el marc de referència perquè qualsevol de les nostres entitats pugui desenvolupar i potenciar un comportament sostenible. Inclou els principis generals d'actuació en matèria de sostenibilitat, així com els objectius concrets de sostenibilitat que perseguim a GCO.

Aquesta declaració promou uns estàndards elevats en la integració d'aspectes ambientals, socials i de governança, amb els quals ens comprometem a seguir les millors pràctiques, complir rigorosament la regulació, assegurar la màxima implicació dels nostres líders i establir la sostenibilitat com a principi rector per a totes les polítiques i operacions. Prioritzem l'acció climàtica, la transició energètica i l'equilibri entre les necessitats presents i futures. A més, ens enfoquem a generar valor a llarg termini per a tots els nostres grups d'interès, fomentant la sostenibilitat i contribuint als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El nostre pla 2024-2026

El Pla director de sostenibilitat 2024-2026 és l'eina a través de la qual desenvolupem i implementem la nostra estratègia de sostenibilitat. Està estructurat en quatre pilars —bon govern, negoci sostenible, compromís social i responsabilitat mediambiental— i també inclou un eix transversal de reporting i transparència. En aquest Pla incloem les prioritats d'actuació dels pròxims tres anys, definides a través de 10 línies estratègiques, a partir de les quals s'han establert els 22 objectius que es volen assolir i les 44 accions necessàries per a la seva consecució.

Bon govern

Reforçarem la sostenibilitat en la governança i la gestió dels aspectes ASG en tota la cadena de valor de GCO.

Negoci sostenible

Seguirem incorporant la sostenibilitat en els productes i en la inversió.

Compromís social

Ens centrarem en les persones, el talent i la contribució a la societat.

Responsabilitat mediambiental

Establirem un pla per contribuir a la neutralitat climàtica i promourem el capital natural.