La conjuntura del canvi climàtic està derivant en l'aparició de riscos climàtics a tota la cadena de valor amb potencials i importants implicacions financeres. Això ha convertit el canvi climàtic en una de les qüestions més rellevants per a les companyies, països i societat en general, tant des del punt de vista econòmic com social.

D'altra banda, els clients, els mercats i la societat en general, esperen que les grans organitzacions no només creïn valor, sinó que també contribueixin generant impactes positius en la societat.

El sector assegurador està cridat a desenvolupar un paper clau davant el canvi climàtic, atès que aborda les bretxes de protecció, dona suport als esforços d'adaptació i ajuda a reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per mitjà de les seves activitats de subscripció i inversió.

Al GCO, donem suport a l'Acord de París i treballem per ser part activa de la solució al canvi climàtic, per mitjà dels diferents papers que podem adoptar: assegurador, inversor, ocupador i promotor d'acció social. Per fer-ho, orientem la nostra estratègia a reduir gradualment les nostres emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i tenim l'ambició d'alinear progressivament la nostra activitat amb l'objectiu europeu de zero emissions netes el 2050, per contribuir a la transició cap a un futur més sostenible.

Per aconseguir-ho, monitorem les nostres emissions, tant les que generem directament amb la nostra activitat com les que produïm directament, i treballem en la reducció de la nostra petjada de carboni. A més, donem suport a una cultura energètica responsable amb la promoció de l'ús d'energies netes i la integració de criteris mediambientals en la construcció i compra dels nostres edificis.

Amb relació als nostres professionals, fomentem la innovació en solucions baixes en carboni i promovem pràctiques eficients, com ara el videoperitatge per a sinistres causats per fenòmens atmosfèrics, per reduir les emissions associades als desplaçaments.

Així mateix, amb la convicció que el diàleg continu amb els nostres clients és essencial per construir un futur sostenible, els acompanyem en la seva transició cap a una economia baixa en carboni. Això s'aconsegueix mitjançant la sensibilització i la conscienciació dels nostres clients sobre la importància de reduir les emissions i sobre l'adopció de pràctiques sostenibles. A més, treballem per comprendre d'una manera més precisa les necessitats dels nostres clients en termes de sostenibilitat, per donar-los un suport adequat per a la seva transició i oferir-los la informació que els calgui.

Finalment, en línia amb les millors pràctiques de divulgació, incorporem les recomanacions del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) al nostre reporting, per enfortir la transparència en la comunicació d'informació financera relacionada amb el canvi climàtic.

Tots aquests compromisos es recullen a la Política de canvi climàtic i medi ambient, que constitueix el nostre marc d'actuació i defineix les nostres línies d'actuació en aquesta matèria.