Grups d'interès Grup Catalana Occident

Al GCO, entenem que l'èxit està lligat a les relacions que construïm amb els nostres grups d'interès. Cada un desenvolupa un paper clau en el nostre recorregut empresarial, i reconeixem la necessitat d'establir-hi d'un diàleg constant i transparent per promoure relacions sòlides i significatives. Per fer-ho, al nostre Codi Ètic, hem recollit compromisos específics amb cadascun dels nostres grups d'interès.

A més, periòdicament fem anàlisi de materialitat per conèixer els temes verdaderament rellevants per als nostres grups d'interès. Aquests temes s'integren en els nostres processos interns de presa de decisions, i així abordem les seves preocupacions i enfortim les nostres relacions.

Empleats

L'equip humà és el principal actiu per crear valor als nostres clients i accionistes. Ens comprometem a garantir la igualtat d'oportunitats, una retribució justa, formació permanent i a facilitar la conciliació laboral i familiar.

Clients

El nostre principal objectiu en la relació amb els nostres clients és oferir-los productes competitius i un servei de qualitat, basat en un assessorament personal, transparent i íntegre.

Accionistes, inversors i analistes

Aquests grups són claus per a la nostra sostenibilitat en el temps. Per això, treballem per aconseguir un retorn atractiu a la inversió i una relació fluida, propera i transparent amb el mercat financer.

Mitjancers

Els mediadors són una peça clau en la relació del Grup amb el seu entorn. Ells contacten amb els clients, generen confiança per entendre les seves necessitats particulars i aporten valor mitjançant la seva professionalitat i proximitat. Per això, una bona comunicació i una relació de confiança amb els mediadors són bàsiques per prestar un bon servei als clients.

Col·laboradors i proveïdors

Garantim l'objectivitat i la imparcialitat en la selecció i contractació de tots els nostres prestadors de serveis, i també la igualtat de tracte i la transparència en la gestió.

Societat

El nostre model de negoci es basa en el respecte a les persones i a contribuir positivament a l'entorn i als nostres grups d'interès. A més, mitjançant la Fundació Occident contribuïm a la realització de projectes d'acció social que reflecteixin el nostre compromís amb la societat.