Ètica i transparència

Defensa del client i Canal de denúncies

Defensa del Client

A l'efecte d'impulsar i aconseguir una constant millora en la qualitat del servei a prestar als clients, així com per adaptar-se als requeriments de l'Ordre ECO 734/04 sobre els Departaments i Serveis d'Atenció al Client i Defensor del Client de les Entitats financeres, les Entitats de GCO s'han proveït d'un Departament d'Atenció al Client i, a més, compten amb un Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat per atendre les queixes i reclamacions plantejades pels seus clients, assegurats i partícips.

Qualsevol Reclamació o Queixa es podrà presentar davant d'aquest Departament d'Atenció al Client, de la forma establerta en el Reglament per a la Defensa del Client (apartat “Més informació”), i recomanar amb caràcter previ, la seva consulta, en especial els articles 2on i 3r sobre les respectives competències del Departament d'Atenció al Client i el Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat, així com del capítol II- “Procediment per a la tramitació de les queixes i reclamacions".

El titular del Departament d'Atenció al Client és el Sr. Albert Viñolas Martínez, director de Qualitat de Servei i de Defensa del Client de GCO. Les seves dades de contacte són:

E-mail: Defensa.Cliente.GCO@grupocatalanaoccidente.com
Av. Alcalde Barnils, 63
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 900 102 978

Per part seva, el Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat és el Sr. Miquel Roca Junyent, prestigiós advocat i una de les persones que va participar en l'elaboració del text de la Constitució Espanyola de 1978.

Així mateix, les dades de contacte del Departament d'Atenció al Client estan també disponibles a les pàgines web individuals de les diferents entitats del Grup. 

 

Canal de Denúncies

L'objectiu del Canal de Denúncies és la recepció, la retenció i el tractament de les comunicacions sobre irregularitats relacionades amb vulneracions del Codi ètic de GCO, els seus protocols de desenvolupament, qualsevol altra normativa o política interna del Grup o les seves entitats individualment considerades, així com accions o omissions que tinguin com a conseqüència una irregularitat greu o molt greu administrativa o penalment punible o la manipulació o falsificació de dades financeres. De conformitat amb la informació anterior, s'acceptaran per tramitar-les les comunicacions en què no constin les dades d'identificació de l'informant, i s'investigaran amb la màxima prudència i proporcionalitat.


Així mateix, el Canal de Denúncies regula el sistema intern d'informació i la defensa de l'informant, i l'establiment dels canals interns d'informació per a la recepció d'aquestes, la tramitació dels expedients d'investigació de les situacions que es detectin i l'atorgament de la protecció adequada davant represàlies a l'informant i a les persones relacionades amb aquest que informin a través d'aquests procediments.


Qualsevol persona física o jurídica, com ara clients, proveïdors, accionistes o altres grups d'interès de GCO, podrà comunicar pràctiques fraudulentes o qualsevol vulneració en matèria de drets humans i de lleis nacionals o europees o d'altres fets denunciables definits al Canal de Denúncies d'irregularitats i fraus, de què hagin tingut coneixement en un context laboral o professional i relacionades amb consellers, directius, empleats de GCO, independentment del seu lloc i nivell, incloent-hi les que hagin tingut o tinguin aquesta condició, així com a la xarxa d'agents i col·laboradors que es relacionin amb GCO.

Les dades de contacte del Departament d'Auditoria Interna Corporativa són:
Correu electrònic: AuditoriaInterna.Corporativa@catalanaoccidente.com
Correu postal:  Director d'Auditoria Interna Corporativa
GCO, SA
Avinguda Alcalde Barnils, núm. 63
08174 – Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 935820685

Així mateix, les dades de contacte de l'Auditoria Interna Corporativa estan disponibles a les pàgines web individuals de les diferents entitats de GCO.

L'escrit de denúncia no està sotmès a cap model preestablert i haurà de contenir, almenys, la informació següent:

  • La irregularitat denunciada, amb menció detallada de les circumstàncies d'aquesta i adjuntant, en la mesura del possible, suport documental.
  • La identificació dels responsables directes de la irregularitat, en cas de ser coneguts.

Una vegada rebuda la denúncia, serà gestionada per Auditoria Interna Corporativa segons el que estableix el procediment i la metodologia per a l'anàlisi d'irregularitats i frau intern.