Bon govern

Defensa del client i Canal de denúncies

Defensa del client

A l'efecte d'impulsar i aconseguir una millora constant en la qualitat del servei que es presta als clients, com també per adaptar-se als requeriments de l'Ordre ECO 734/04 sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres, les entitats del Grup Catalana Occident s'han proveït d'un Departament d'Atenció al Client, per atendre les queixes i reclamacions que els seus clients i assegurats plantegin i, a més, tenen un defensor del partícip i de l'associat per atendre les que els seus partícips i associats plantegin.

Qualsevol reclamació o queixa es pot presentar davant aquest Departament d'Atenció al Client, o davant el defensor del Partícip o de l'Associat en el cas partícips i associats, de la manera que estableix el Reglament per a la Defensa del Client (apartat “Més informació”), i es recomana que es consultin, amb caràcter previ, en especial els articles 2n i 3r sobre les competències respectives del Departament d'Atenció al Client i el defensor del Partícip, com també el capítol II- “Procediment per a la tramitació de les queixes i reclamacions".

El titular del Departament d'Atenció al Client és el Sr. Albert Viñolas Martínez, director de Qualitat de Servei i de Defensa del Client del Grup Catalana Occident, designat per atendre les queixes i reclamacions de les entitats asseguradores del Grup, Occident Hipotecaria EFC, S.A.U., Grup Catalana Occident Gestión de Activos S.A.U., SGIIC, i Occident GCO Capital, Agencia de Valores, S.A.U.

Les seves dades de contacte són:

E-mail: Defensa.Cliente.GCO@gco.com
Av. Alcalde Barnils, 63
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 900 102 978                         

Per part seva, el defensor del Partícip, i de l'Associat és LEGSE Abogados, S.L., classificat com a despatx líder en l'àrea d'assegurances per directoris legals prestigiosos, i designat per atendre les queixes i reclamacions del GCO Gestora de Pensiones, EGFP, S.A.U. i GCO Previsión EPSV Individual.

Les seves dades de contacte són:

E-mail: defensordelasegurado@legse.com
C/ Lagasca, 40
28001 - Madrid
Tel.: 915.760.673

En cas de disconformitat amb la resolució emesa, en què cal la presentació prèvia de la queixa o reclamació davant el Departament d'Atenció al Client, o, si escau, davant el defensor del Partícip i de l'Associat, el client es pot adreçar als serveis de reclamacions de la corresponent autoritat supervisora competent en cada cas assenyalat seguidament, mitjançant els formularis corresponents habilitats a aquest efecte, i que són a la seva disposició a l'apartat "Més informació":

  • Entitats asseguradores del Grup i GCO Gestora de Pensiones, EGFP, S.A.U. => Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
  • Occident Hipotecaria EFC, S.A.U. => Banc d'Espanya
  • Grup Catalana Occidente Gestión de Activos S.A.U., SGIIC i Occident GCO Capital, Agencia de Valores, S.A.U. => Comissió Nacional del Mercat de Valors
  • GCO Previsión, EPSV Individual => Govern Basc

 

Canal de Denúncies 

L'objectiu del Canal de Denúncies és la recepció, la retenció i el tractament de les comunicacions sobre irregularitats relacionades amb vulneracions del Codi ètic del Grup Catalana Occident, els seus protocols de desenvolupament, qualsevol altra normativa o política interna del Grup o les seves entitats individualment considerades, i també accions o omissions que tinguin com a conseqüència una irregularitat greu o molt greu, administrativament o penalment punible, o la manipulació o falsificació de dades financeres. De conformitat amb la informació anterior, s'acceptaran per tramitar-les les comunicacions en què no constin les dades d'identificació de l'informant, i s'investigaran amb la màxima prudència i proporcionalitat. 

Així mateix, el Canal de Denúncies regula el sistema intern d'informació i la defensa de l'informant, i l'establiment dels canals interns d'informació per a la recepció de les comunicacions, la tramitació dels expedients d'investigació de les situacions que es detectin i l'atorgament de la protecció adequada davant represàlies a l'informant i a les persones relacionades amb aquest que informin a través d'aquests procediments. 

Qualsevol persona física o jurídica, com ara clients, proveïdors, accionistes o altres grups d'interès del Grup, podrà comunicar pràctiques fraudulentes o qualsevol vulneració en matèria de drets humans i de lleis nacionals o europees o d'altres fets denunciables definits al Canal de Denúncies d'irregularitats i fraus, de què hagin tingut coneixement en un context laboral o professional i relacionades amb consellers, directius, empleats del Grup, independentment del seu lloc i nivell, incloent-hi les que hagin tingut o tinguin aquesta condició, així com a la xarxa d'agents i col·laboradors que es relacionin amb el Grup. 

Les dades de contacte del Departament d'Auditoria Interna Corporativa són: 

Adreça electrònica: canaldenuncias@gco.com 

Correu postal:
Director d'Auditoria Interna Corporativa
Grup Catalana Occident, S.A. 
Avinguda Alcalde Barnils, 63,
08174 – Sant Cugat del Vallès 

Telèfon: 935820685 

Un cop rebuda la comunicació, Auditoria Interna Corporativa la gestionarà d'acord amb allò que estableix el procediment i la metodologia per a l'anàlisi d'irregularitats i frau intern, que està adaptat allò que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.