Informació financera

Període mitjà de pagament a proveïdors

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials; la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 36,06 dies; el volum monetari i el nombre de factures pagades dins un període inferior al màxim que estableix la normativa de morositat són 9.856 milers d'euros i 985, respectivament; i els percentatges que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als seus proveïdors és del 86,48% i del 93,47%, respectivament.