Ètica i transparència

Ètica en GCO (Grupo Catalana Occidente)

Codi ètic

El Codi ètic de GCO és el document que estableix les pautes que han de presidir el comportament ètic dels consellers, empleats, mediadors i col·laboradors del GCO en el seu acompliment diari en relacionar-se i interactuar amb tots els grups d'interès. Per això, és de compliment obligat per a totes les persones que treballen en GCO i les companyies que el conformen.

En aquest, es posa de manifest el profund respecte als drets humans per part de GCO al si de la seva organització. Això implica que, dins el seu àmbit d'influència, GCO actua a favor de la seva defensa i vela perquè cap de les companyies que l'integren sigui responsable, per acció o per omissió, de qualsevol forma de vulneració d'aquests drets fonamentals.

Així mateix, en la política d'RH s'estableixen els compromisos assumits per GCO amb els seus empleats en matèria d'igualtat d'oportunitats i retributiva, formació i millora professional i relació amb els empleats.

Principis i valors del Codi ètic de GCO (Grupo Catalana Occidente)

Integritat i honestedat

Sostenibilitat

Respecte i salvaguarda dels drets humans

Imparcialitat

Compromís social

Respecte al medi ambient

Transparència i confidencialitat

Compliment de la legalitat i del sistema de govern corporatiu

Marca, imatge i reputació corporativa

Professionalitat