2024

Delegació i vot a distància

1. Formulari de delegació

De conformitat amb el que estableixen els articles 521 i 522 de la Llei de societats de capital, la participació en la Junta General podrà delegar-se per l'accionista mitjançant correspondència postal, electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, en els termes que estableixin els Estatuts Socials i sempre que es garanteixi degudament la identitat del subjecte que participa i la seguretat de les comunicacions. Addicionalment, la representació podrà conferir-se emplenant la delegació que conté la targeta d'assistència i la seva presentació al personal encarregat del registre d'accionistes directament pel representant el dia de celebració de la Junta General.

L'entitat dipositària de les seves accions li enviarà una targeta d'assistència en què constaran les dades necessàries per procedir a la delegació. Alternativament, podrà utilitzar el formulari de delegació que està disponible al web de la societat (www.grupocatalanaoccidente.com). Aquest formulari es pot enviar, en els termes indicats en l'anunci de convocatòria de la Junta General, (i) per correu postal (Av. Alcalde Barnils, núm. 63, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), (ii) per fax (al número 935 820 527), o (iii) per mitjans electrònics a través de la pàgina web de la societat en els termes previstos en el document “Delegació de Representació per mitjans electrònics” disponible al web corporatiu. En tots els casos, ha d'emplenar correctament els espais en blanc del formulari.

Conseqüentment, en virtut de l'article 518 de la Llei de societats de capital, la societat posa a disposició dels accionistes aquest formulari de delegació.

2. Formulari de vot a distància

D'acord amb el que estableix l'article 521 de la Llei de societats de capital, els accionistes de la societat podran exercitar el vot de les propostes sobre els punts de l'ordre del dia de la Junta General per mitjans de comunicació a distància, això és, (i) per correu postal (Av. Alcalde Barnils, núm. 63, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), o (ii) per fax (935 820 527), mitjançant la remissió a la societat de la targeta d'assistència corresponent, degudament emplenada en l'apartat que conté la fórmula del vot a distància. Addicionalment, el vot podrà exercitar-se per mitjans electrònics a través de la pàgina web de la societat en els termes previstos en el document “Vot a distància per mitjans electrònics ” disponible al web corporatiu.

L'entitat dipositària de les seves accions li enviarà una targeta d'assistència en què constaran les dades necessàries per procedir al vot a distància. Alternativament, podrà utilitzar el formulari de vot a distància que està disponible al web de la societat (www.grupocatalanaoccidente.com). Li recordem que ha d'emplenar correctament els espais en blanc del formulari.

Conseqüentment, en virtut de l'article 518 de la Llei de societats de capital, la societat posa a disposició dels accionistes aquest formulari de vot a distància.

En el menester, es deixa constància que les representacions i vots rebuts per correu postal, telefax o a través de mitjans electrònics seran admesos sempre que es rebin almenys vint-i-quatre (24) hores abans de l'inici de la celebració de la Junta General i compleixin els requisits establerts, sense perjudici del que s'ha indicat per a la presentació personal de la targeta de delegació pel representant al personal encarregat del registre d'accionistes abans de la celebració de la Junta General.

Per a més informació, pot consultar l'anunci de convocatòria de la Junta General o adreçar-se al telèfon d'atenció a l'accionista (935 825 001) de nou a disset trenta hores (de 9.00 a 17.30 h.), en dies feiners.