2024

Fòrum Electrònic de l'Accionista

De conformitat amb el que disposa l'article 539.2 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, Grupo Catalana Occidente, S.A., ha habilitat el Fòrum Electrònic d'Accionistes amb la finalitat exclusiva de facilitar la comunicació entre els accionistes amb motiu de la convocatòria i fins a la celebració de la Junta General d'Accionistes.

Els accionistes, una vegada registrades, podran enviar, perquè es publiquin en el fòrum, comunicacions com les següents:

  • Propostes que pretenguin presentar-se com a complementàries de l'ordre del dia anunciat en la convocatòria de la junta.
  • Sol·licituds d'adhesió a aquestes propostes.
  • Iniciatives per assolir el percentatge suficient per a l'exercici d'un dret de minoria previst per la llei.
  • Ofertes o peticions de representació voluntària.

L'accés i ús del fòrum queda exclusivament reservat als accionistes individuals del Grupo Catalana Occident, S.A., així com a les associacions voluntàries d'accionistes constituïdes de manera vàlida i inscrites en el registre especial habilitat a l'efecte en la Comissió Nacional del Mercat de Valors, de conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei de societats de capital i altra normativa de desenvolupament.

Accés al fòrum