Sala de premsa

NorteHispana Seguros ofereix un servei opcional de rehabilitació i fisioteràpia dins la seva Assegurança d'Incapacitat Temporal

"La companyia posa a disposició dels seus assegurats una cobertura que cobreix el reemborsament de les sessions de fisioteràpia i rehabilitació."

NorteHispana Seguros ha ampliat la seva assegurança d'incapacitat temporal amb noves prestacions opcionals destinades a facilitar la recuperació dels seus clients. Aquest producte, que està dirigit a indemnitzar en cas que una malaltia o lesió impedeixi dur a terme l'activitat laboral o professional, permet ara cobrir de forma reemborsable les despeses de rehabilitació i fisioteràpia que es derivin d'un incident garantit per la cobertura principal.

Així, els clients que hagin patit un contratemps, accident, lesió o malaltia que superi els deu dies d'indemnització, segons un barem prèviament establert per la companyia, podran rebre el 25% del capital indemnitzat per les garanties de l'Assegurança d'Incapacitat Temporal, amb un màxim de 500 euros i deu sessions.

Encara que l'Assegurança d'Incapacitat Temporal de NorteHispana Seguros està dissenyada principalment per als treballadors autònoms, també pot ser contractada per persones que treballin per compte d'altri o per algun altre règim de contractació.

Protecció de pagaments per a autònoms

A més, aquest producte inclou una altra cobertura, també opcional, que garanteix als autònoms que pateixin una malaltia o lesió el pagament de la quota de Seguretat Social al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o la mutualitat que el substitueixi en cas d'indemnització per incapacitat temporal.

Per poder contractar aquesta garantia cal estar donat d'alta amb una antiguitat mínima de sis mesos i presentar un document que acrediti el pagament de l'última quota. Així mateix, el límit màxim anual d'indemnització és de 900 euros, repartida en un màxim de tres quotes amb un límit de 300 euros per cadascuna d'elles en funció del nombre de dies d'indemnització de la cobertura principal o del nombre de dies de baixa real.

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

comunicacion@gco.com