Responsabilitat corporativa

Responsabilitat corporativa Grup Catalana Occident

El Grup integra en la seva estratègia de negoci accions de responsabilitat corporativa centrades en una gestió transparent i responsable

Per GCO, la responsabilitat corporativa és el compromís voluntari d'integrar en la seva estratègia una gestió responsable en els aspectes econòmics, socials i de medi ambient, fomentar un comportament ètic amb els seus grups d'interès, aplicar amb rigor els principis de bon govern i contribuir al benestar de la societat a través de la creació de valor social sostenible.

El valor social és el resultat de centrar la seva activitat no només en l'obtenció d'uns bons resultats financers, sinó també a afavorir el benestar dels grups d'interès que en formen part i als quals donen resposta les entitats de GCO. Aquest valor es converteix en sostenible quan s'integra no només en el curt sinó també en el mitjà i llarg termini.

Les empreses de GCO contribueixen a la millora social i econòmica de les zones on opera a través del desenvolupament del negoci. La naturalesa mateixa de l'assegurança inclou de manera implícita el concepte de responsabilitat social perquè consisteix a acompanyar els seus clients en tots els moments de la vida professional i personal, i anticipar-se als riscos per protegir-los.

Experiència de client

Client en el centre de l'estratègia. Procediments per oferir un servei excel·lent i homogeni al client en els diversos canals. Procediments perquè els clients puguin fer arribar les seves queixes, comentaris i reclamacions.

Protecció de dades. Ciberseguretat

Mecanismes per protegir les dades i els recursos dels clients en un negoci amb un ús creixent de la tecnologia en els processos de contractació en què es fan servir dades a gran escala.

Innovació

Innovació en productes, serveis i en sistemes de gestió, desenvolupament de la transformació digital i d'una cultura interna d'innovació.

Govern corporatiu

Bones pràctiques de govern, com ara la presència de consellers independents i l'existència de polítiques de nomenament i d'avaluació i el seguiment de les recomanacions del codi de bon govern de les societats cotitzades de la CNMV.

Ètica, integritat i transparència

Compromís a través del codi de conducta, la lluita contra la corrupció, el suborn i el frau. Rendició de comptes en matèria financera i no financera, comunicació corporativa.

Gestió de riscos ASG

Gestió de riscos mediambientals, socials i de govern corporatiu que poden influir en el compliment de les obligacions financeres i afectar la solidesa creditícia. Verificació del compliment normatiu, incloent-hi la rendició de comptes. GCO és membre de la Iniciativa Financera de el programa ambiental de les Nacions Unides (UNEP-FI) i signatari dels Principis per a la sostenibilitat de l'assegurança (PSI).

Inversió i productes responsables

Els assumptes relacionats amb finances sostenibles es posicionen com a crítics en la nova materialitat de GCO, que actuarà com a canalitzador de recursos cap a una economia baixa en carboni a través de les seves inversions i la seva cartera de productes i serveis. El Grup ha signat els Principis per a la inversió responsable UNPRI.

Canvi climàtic i gestió ambiental

L'impacte de l'activitat de GCO, encara que operi en un sector poc intensiu, és gestionat i mesurat com a part de la seva responsabilitat. L'estratègia relativa al canvi climàtic té en compte els riscos i les oportunitats per al negoci.

Atracció, desenvolupament i retenció del talent

Pla de formació i desenvolupament professional. Processos d'avaluació de l'acompliment. Motivació als empleats perquè apliquin les seves capacitats en el desenvolupament de serveis o productes innovadors.

Ocupació de qualitat

Estabilitat en l'ocupació. Mesures per garantir la diversitat, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació en l'organització.

Seguretat i salut

Evolució des d'un model de gestió parcial de la salut a un concepte de salut integral, que inclou el benestar físic, mental i social. Suport a la investigació en matèria de salut.

Gestió dels proveïdors de servei

Aplicació de principis de sostenibilitat en la relació amb els col·laboradors i els proveïdors. Especial atenció al col·lectiu de mediadors i altres proveïdors de serveis com ara tallers, reparadors, xarxa mèdica i legal per la seva importància en el model de negoci i en la cadena de valor.

Compromís amb la societat

Estratègia relativa a l'acció social, incloent-hi donacions, inversions en la comunitat, suport a universitats i altres institucions, voluntariat corporatiu.

Desenvolupament de comunitats locals

Impacte social positiu a través de la contractació de proveïdors locals, suport a la formació i inclusió laboral de col·lectius en risc de vulnerabilitat. Informació pública sobre la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Drets humans

L'estricta observació i el seguiment dels drets humans més enllà del compliment de la llei passa a ser un assumpte material. De manera formal, aquest compromís es recull en el codi ètic i en l'adhesió al Pacte Mundial.

Dimensió social i mediambiental del Grup Catalana Occident

Dimensió social i mediambiental

Els assumptes materials de GCO són els temes econòmics, ambientals i socials que es consideren significatius per a la seva sostenibilitat. Aquests assumptes influeixen en la presa de decisions dels grups d'interès i constitueixen la base sobre la qual s'ha definit el Pla de Responsabilitat Corporativa, les iniciatives del qual s'agrupen en tres eixos fonamentals: confiança, excel·lència en el servei i impacte positiu.

Fundació Jesús Serra Banner
Fundació Jesús Serra

La Fundació Jesús Serra té com a finalitat donar suport a iniciatives en els àmbits de la investigació, l'empresa i la docència, l'acció social, l'esport i la promoció de les arts.